Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 25.4.1991 inkl. senere endringer.

FORMÅL

Norsk-kroatisk forening er en uavhengig forening som skal arbeide for å fremme samarbeid og kontakter mellom Norge og Kroatia på alle områder. Foreningen skal fremme forståelse mellom nordmenn og kroater, bidra til at kroatisk kultur og samfunnsliv blir bedre kjent i Norge, og at norsk kultur og samfunnsliv blir bedre kjent i Kroatia. Foreningen skal arbeide for økt samkvem innenfor bl.a. følgende felter:

 • kultur
 • sport
 • utdanning og forskning
 • ungdomsutveksling
 • menneskerettigheter
 • økologi
 • økonomi

MEDLEMSKAP

Medlemskap er basert på individuell deltakelse. Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem. Personer som ikke følger foreningens formålsparagraf kan fratas medlemskap.

Kontingent sist endret på årsmøtet 2009: Årskontingenten er kr. 200,- Årsmøtet tar hvert år stilling til kontingentens størrelse. Familimedlemskap koster (pr familie) kr 300,-.

Sammenslutninger, bedrifter og institusjoner kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

ÅRSMØTET

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. Årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel. Forslag til årsmøtet må være innkommet senest 14 dager før møtet. Årsmøtets faste poster er:

 • Årsmelding
 • Regnskap og kontingent
 • Evt. forslag til vedtektsendringer
 • Valg

Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall for å være gyldige.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av Styret eller etter krav fra minst 1/3 av medlemmene med samme tidsfrister som for ordinært årsmøte.

STYRET

Styret består av 6 medlemmer, og velges for 2 år.

Leder velges ved eget valg. Styret konstituerer seg selv med: nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Som en overgangsordning velges 3 av styremedlemmene første gang for 1 år. (Gjaldt foreningens første år)

REVISOR

Årsmøtet velger en revisor for 2 år.

STYRETS OPPGAVER

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak. Styret skal søke etter beste evne å formidle og iverksette de tiltak man evner å oppfylle innenfor formålsparagrafens målsetting. Det holdes minst ett medlemsmøte pr. halvår.

REGNSKAP

Kassereren og formannen har hver for seg prokura.

Styret legger fram revidert regnskap på hvert årsmøte.

Regnskapet omfatter foregående kalenderår.

OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av foreningen må vedtas på eget årsmøte med minst 3/4 flertall. Styret vedtar da hva foreningens midler skal gå til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *